Gebiedsinrichting

Waterbergingsgebied Blokhoven

Het waterschap legt in de polder Blokhoven een waterbergingsgebied/inundatieveld aan. Het waterbergingsgebied dien om piekbuien op te vangen. tegelijkertijd krijgt het gebied een functie als demonstratiegebied in het kader van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dit gebeurt in samenwerking met de gemeente Houten. Om het (kunstmatig) inunderen van het gebied mogelijk...Lees meer


Recreatieve inrichting Achthovenpolder

Het project Achthovenpolder betreft het herinrichten van de huidige fietsers/voetgangersverbinding naar een wandelpad, het realiseren van een nieuw fietspad, natuurvriendelijke oever, nieuwe natte-natuur, informatievoorzieningen en rustplekken. Daarnaast wordt er samengewerkt met het Hoogheemraadschap van Rijnland om wateroverlast te voorkomen en worden hiervoor o.a. het maaiveld verlaagd, watergangen verbreed en polderpeil...Lees meer


Advies groot onderhoud Golfbaan de Hoge Dijk

Golfbaan de Hoge Dijk is gelegen op grondoppervlak van Recreatie Noord Holland / Groen Gebied Amstelland. Middels een pachtovereenkomst zijn er afspraken gemaakt over de verantwoording van het groot onderhoud. In het kader van de verlenging van de erfpacht is het belangrijk om de huidige kwaliteit van wandel- en fietspaden,...Lees meer


Groengebied Oostelijke Ontsluiting IJburg (OOIJ)

Het groengebied OOIJ is onderdeel van een ecologische hoofdstructuur, ofwel een netwerk van natuurgebieden. Bij het ontwerp van het groengebied nabij OOIJ is rekening gehouden met het zoveel mogelijk intact houden van omringende landschap en het leefgebied van de dieren. Het gebied rondom de OOIJ is niet alleen een belangrijke...Lees meer


Ruigekade, het Gravenpad

Door het veenweidegebied ten noorden van Zegveld in de gemeente Woerden loopt een hoofdwatergang van HDSR de “Slimmenwetering”. Er is al tijden lang een vernauwing van de Slimmenwetering t.p.v. een betonnen brug bij een oude woonboerderij. Om deze vernauwing op te heffen en de afwatering van de Slimmenwetering te verbeteren...Lees meer


Oeveraanpassing Noordoosterkanaal (waterleidingduinen)

Aan de noordoostzijde van de waterleidingduinen ligt het Noordoosterkanaal. Langs beide zijden van dit kanaal is een schouwstrook gelegen. Hiervan wordt 1 schouwstrook opgeofferd om deze natuurvriendelijke in te richten. Een uitgevoerde natuurtoets heeft aangetoond dat de Nauwe Korfslak in het projectgebied leeft. Hier is rekening mee gehouden in het...Lees meer


Faunapassage N212 + omleggen fiets-pad

De Wilnisse Bovenlanden en Groot Wilnis-Vinkeveen zijn twee aan elkaar grenzende gebieden in de Venen die onderdeel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Ze vormen een belangrijke schakel tussen de Nieuwkoopse plassen en de Vinkeveense Plassen/Botshol. Om deze gebieden ecologisch beter met elkaar in verbinding te stellen wordt onder de...Lees meer


Ruygeborg, 1e fase

Het project Ruygeborg, 1e fase EHS betreft een project wat onderdeel is van de 3e uitvoeringsmodule De Venen. De 1e fase betrof een gebied van ca. 50 ha. Rondom Ruygeborg is een kade aangelegd. Hierdoor is het mogelijk geworden om de waterstand binnen het gebied met ca. 50 cm te...Lees meer


Sanering en herinrichting vuilstort Kagerplassen

De gemeente Teylingen wil de Kagerplassen beter beleefbaar maken voor haar inwoners. Aangezien de gemeente Teylingen de verplichting had om betreffende vuilstort te saneren zijn deze verplichtingen samengevoegd tot de recreatieve inrichting van de vuilstort. Voor de sanering was de vuilstort begroeid met honderden bomen. Enkele tientallen bomen zijn behouden...Lees meer


Recreatieve inrichting Boterhuispolder

De Boterhuispolder ligt op het grondgebied van de gemeenten Leiderdorp en Teylingen en is één van de projecten uit de ambitieverklaring “Tussen Kagerplassen en Oude Rijn”. Met deze verklaring willen de gemeenten gezamenlijk zorgen voor een compleet netwerk groenblauwe gebieden rond het stedelijk gebied van Leiden. Het project Boterhuispolder betreft...Lees meer


Reacties zijn gesloten.